Utforskande samtal

Fördjupa kontakten med dig själv i ett relaterande fält av närvaro

 • Ett omedelbart utforskande av dig och din värld, ej en terapeutisk process

 • Faciliterade för att skapa en djupare kontakt med dig själv

 • Kroppsligt förankrade - för att grunda dig i det som är äkta 

 • Förs i realtid (här och nu) där hela du får plats

 • Relationellt orienterade - bli mött direkt i din upplevelsevärld

Mer om utforskande samtal

I dessa samtal står jag till din tjänst att vara med dig i omedelbar mellanmänsklig kontakt. Tillsammans med dig besöker jag din upplevda värld och faciliterar ett delat upplevelsefält där dina direkta upplevelser och erfarenheter tillåts veckla ut sig i mötet oss emellan. De utforskande samtalen är villkorslöst organiska och sker i realtid, det vill säga att jag ämnar att utforska din värld tillsammans med dig precis så som den gestaltar sig, ögonblick för ögonblick. Samtidigt - i relationell anda - så är jag närvarande för hur vårt möte berör mig och delar med mig av detta till dig i syfte att understödja kontakt oss emellan samt för att åskådliggöra eventuella relationella innebörder av dina känslor, tankar och upplevelser. En nyckel i detta utforskande är tilliten till att den direkta upplevelsen - så som den naturligt träder fram - i sig har värde och mening. Ansatsen är att utforska den som den är snarare än att försöka förändra den.

En stor del av det som utspelar sig i sådana här samtal sker på en intuitiv och kroppslig nivå och jag kommer således vara orienterad till detta plan (snarare än att intellektualisera eller tolka). Jag kommer bjuda in dig att orientera dig mot kroppen i den mån jag uppfattar att det understödjer kvaliteten i mötet och fördjupar kontakten med dig själv. Fokuset på här och nu och det kroppsliga ämnar inte på något sätt och vis att exkludera dina tankar eller känslor. De utforskande samtalen inkluderar ett utforskande av hela dig där det kroppsliga nu-fokuset finns där för att grunda samtalet och understödja ett djupt och personligt utforskande.

Du kan använda dig av dessa samtal med en helt öppen ingång eller med ett tema eller frågeställning.

Utforskande samtal

Utforskande samtal kan leda till

 • En mer autentisk kontakt med dig själv och dina känslor som de träder fram i realtid i möten med andra

 • En direkt upplevelsemässig erfarenhet av hur det är att vara i djup kontakt med en annan människa, som du kan lära dig att föra in i andra relationer

 • Integration av delar av dig som du trängt undan, utifrån att de får bli sedda med nyfikenhet och öppenhet

 • Bättre kontakt med din kroppsliga intuition, och hur känslor känns i dig

 • En känsla av ökad livfullhet och att vara mer hel

 • Klarhet i din längtan och dina behov

Läs också om gemensam grund för individuella tjänster 

Gemensam grund för individuella tjänster

De individuella tjänsterna på Embodiment Lab: Utforskande samtal, Integrativ psykosomatisk terapi och Psykosomatisk fysioterapi delar en gemensam grund, vilken är att vi som människor är:
 • Förkroppsligade: Vår kropp är en biologisk organism som ständigt står i ett relaterande flöde med den fysiska världen - och således med andra människor och andra kännande varelser. Kroppen är vårt medium för att navigera i världen. Den upplevda kroppen är vårt medium att erfara oss själva. Här gestaltar sig våra känslor, våra önskningar, vår längtan och livfullhet i form av energimässiga rörelser som är möjliga att direkt erfara i vårt inre fenomenologiska fält.

 • Relationella: Människor är i grunden djupt relationella, vår inre värld byggs upp och formas i mötet med omvärlden och de emotionella band vi skapar med andra. I uppmärksamheten av en annan människa blir det möjligt att utforska andra dimensioner av sig själv än vad som är möjligt på egen hand, där erfarenheter av att bli sedd, hörd och mött är centrala.

 • Närvarande: En kännetecknande aspekt som blir uppenbar när vi utforskar vårt inre fenomenologiska fält är att hela vår upplevlse är hållen i närvaro. Upplevelsen av kropp, tanke och känsla uppstår i fältet av närvaro som aspekter av vår subjektivitet.

 • Existentiella: Människan är i grunden en meningssökande och meningsskapande varelse. Våra erfarenheter organiseras i oss i olika lager; känslor, tankar, minnen som sedan lägger grunden för vår personlighetsstruktur och vårt narrativ om oss själva, och vilken värld det är vi lever i. Sedan lägger vår personlighetsstruktur och vårt narrativ grunden för hur vi tolkar, förstår och organiserar våra erfarenheter. Narrativ, personlighetsstruktur och varseblivning informerar således varandra.