Psykosomatisk fysioterapi

Fördjupad kontakt och självreglering genom rörelser i närvaro

 • Kroppen är i fokus och din upplevelse av kroppen är utgångspunkten

 • Utgår från olika body-mind metoder som Basal kroppskännedom, Feldenkrais, TRE, mindfulness och medveten dans

 • Genom att stärka ditt kroppsjag med kroppsnärvaro och rörelser kan du återta kontakten med kroppens subjektivitet

 • En väg för att du ska kunna bebo din kropp, känna trygghet och att vara hemma i den

 • En väg för att tolka och förstå kroppens budskap och signaler

 • Utifrån dina behov kan behandlingen bestå av enskilda sessioner, eller vara processorienterad över tid

 • Är till skillnad från de andra individuella tjänsterna inte primärt samtalsbaserad, men inkluderar plats för dig att sätta ord på dina upplevelser

Foot Explorations With Paint

Mer om Psykosomatisk fysioterapi

I Psykosomatisk fysioterapi står kroppen i centrum och du blir vägledd i mjuka rörelser med fokus på närvaro i ögonblicket, närvaro i kroppen. Denna form av behandling lämpar sig för dig som behöver komma i mer kontakt med din kropp och dina kroppsliga resurser. Då detta är hälso- och sjukvård så för jag journal. Jag utgår från olika metoder och ramverk inom detta fältet; bland annat Basal kroppskännedom, Feldenkrais, TRE, mindfulness samt olika former av medveten dans. Jag har terapeutisk kompetens i Basal kroppskännedom och är certifierad i TRE. Vill du veta mer om min formella kompetens klicka här. Behandlingen och övningarna ämnar hjälpa dig att hitta/återta grundläggande resurser i kroppen, som:

 • Grundning

 • Inre kraft och förmåga till gränssättning

 • En fri, integrerad andning

 • Avspänning och öppenhet

 • Medveten närvaro

 • Stabilitet och flexibilitet i ditt hållnings- och rörelsemönster

Det är kroppen och utforskande i rörelse som står i fokus så denna behandling är inte primärt samtalsorienterad. Samtidigt är det en viktig del av behandlingen att kunna sätta ord på och dela de kroppsliga upplevelserna och reflektera om dem. Detta hjälper dig att integrera och skapa förståelse för upplevelserna.

Denna behandling hjälper till att skapa vila i hela ditt system, både kropp och psyke, vilket är vad som kallas självreglering. Att din egen upplevelse står i fokus innebär att alla rörelser utgår från närvaron i kroppen. Det handlar alltså inte - som många av oss är vana vid - om att göra någonting mekaniskt eller prestationsbaserat. På så vis blir kopplingarna mellan ens tankar, känslor och kropp tydliggjorda. Psyket påverkar kroppen: top-down och kroppen påverkar psyket: bottom-up Behandlingen hjälper dig således att förstå samband mellan hur du mår och vad som uttrycker sig i din kropp.

Walking barefoot

De flesta av rörelserna vi övar med är sådana du kan använda dig av med god effekt på egen hand. Du kan öva hemma samt ta med dig övningen in i utmanande situationer i ditt liv där du känner behov av ytterligare resurser. Fysisk beröring kan vara ett viktigt inslag i delar av behandlingen, men är inte nödvändigt. Beroende på dina behov och önskemål så kan behandlingen ske med eller utan beröring.

Det kan också vara en bra form för dig som har svårt att hitta kontakt med din integritet/gränssättning eller inte kan tillåta dig själv att bli arg. Genom att söka kontakten med den kroppsliga basen för din integritet så får du tillgång till nycklar som hjälper dig att uttrycka dina gränser tydligare, vilket också ofta är en förutsättning för att hitta till balans och vila i livet.

Läs också om gemensam grund för individuella tjänster 

Gemensam grund för individuella tjänster

De individuella tjänsterna på Embodiment Lab: Utforskande samtal, Integrativ psykosomatisk terapi och Psykosomatisk fysioterapi delar en gemensam grund, vilken är att vi som människor är:
 • Förkroppsligade: Vår kropp är en biologisk organism som ständigt står i ett relaterande flöde med den fysiska världen - och således med andra människor och andra kännande varelser. Kroppen är vårt medium för att navigera i världen. Den upplevda kroppen är vårt medium att erfara oss själva. Här gestaltar sig våra känslor, våra önskningar, vår längtan och livfullhet i form av energimässiga rörelser som är möjliga att direkt erfara i vårt inre fenomenologiska fält.

 • Relationella: Människor är i grunden djupt relationella, vår inre värld byggs upp och formas i mötet med omvärlden och de emotionella band vi skapar med andra. I uppmärksamheten av en annan människa blir det möjligt att utforska andra dimensioner av sig själv än vad som är möjligt på egen hand, där erfarenheter av att bli sedd, hörd och mött är centrala.

 • Närvarande: En kännetecknande aspekt som blir uppenbar när vi utforskar vårt inre fenomenologiska fält är att hela vår upplevlse är hållen i närvaro. Upplevelsen av kropp, tanke och känsla uppstår i fältet av närvaro som aspekter av vår subjektivitet.

 • Existentiella: Människan är i grunden en meningssökande och meningsskapande varelse. Våra erfarenheter organiseras i oss i olika lager; känslor, tankar, minnen. Dessa lägger sedan  grunden för vår personlighetsstruktur och vårt narrativ om oss själva och vad det är för värld det är vi lever i. Sedan lägger vår personlighetsstruktur och vårt narrativ grunden för hur vi tolkar, förstår och organiserar våra erfarenheter. Narrativ, personlighetsstruktur och varseblivning informerar således varandra.