Integrativ psykosomatisk terapi

Processorienterad integrativ terapi där kropp och psyke beaktas som en enhet

 • Terapi på regelbunden tid enligt överenskommelse

 • Utgår från dina behov och önskan om förändring

 • Upplevelsebaserad: din direkta upplevelse står i fokus

 • Relationell: relationen mellan dig och mig som terapeut utgör en viktig grund

 • Personcentrerad: du blir mött som en unik individ

Mer om integrativ psykosomatisk terapi

Den integrativa psykosomatiska terapin är en terapeutisk processorienterad behandling och har sina rötter i psykodynamisk teori samt olika kroppspsykoterapeutiska ramverk. Terapin utgår från vad du som klient identifierar som ditt/dina behov av att arbeta med (jag kan hjälpa dig utforska och förtydliga vad det är för behov du har). Att terapin är processorienterad innebär att den pågår över tid

Det finns många olika terapiformer liksom sätt att beskriva dessa. Kännetecknande för den integrativa psykosomatiska terapin är att den är upplevelsebaserad, relationell och personcentrerad. Detta innebär att:

 • Som klient betraktas du som en unik person

 • Som klient är det din direkta upplevelse av vad som sker här och nu som står i fokus under behandlingen

 • Terapeuten träder in som person i processen snarare än att försöka vara "rent objektiv"

 • Mötet mellan klient och terapeut betraktas som ett unikt möte och relationen som byggs upp mellan oss får tonvikt i terapiprocessen

 • Terapeuten utgår från sin professionella bedömning av vad som är lämpligt och adekvat i olika lägen och faser av terapin (i kontrast till att följa en manual av hur man ska agera i olika situationer)

Terapiprocessen möjliggör bearbetning och smältande av tidigare överväldigande upplevelser. Genom att söka kontakt med din direkta upplevelse kombinerat med att skapa förutsättningarna för att kunna vara med och smälta dessa upplevelser kan du integrera dem och få större kapacitet att ta hand om det som är svårt.

Integrativ psykosomatisk terapi

Processen involverar att jobba med att stärka din kroppsliga förankring (självreglering och känslomässig trygghet förmedlad genom kroppsnärvaro), att dosera direktkontakten med upplevelserna och stödet du får av att dela upplevelserna med mig som terapeut.

Då detta är hälso- och sjukvård så för jag journal. Terapin inleds med ett par orienterande samtal där jag kommer ställa frågor till dig vad du vill jobba med terapeutiskt, din nuvarande situation i livet och om din bakgrund. Efter dessa initiala samtal gör vi en avstämning där jag tar utgår från min professionella bedömning om ett individanpassat format för det du önskar jobba med och där du får ställning till om du vill påbörja terapin. Då vi bestämmer oss för att inleda terapi hittar vi en återkommande tid tid att träffas på (oftast brukar man bestämma att ses en gång i veckan).

Läs också om gemensam grund för individuella tjänster 

Gemensam grund för individuella tjänster

De individuella tjänsterna på Embodiment Lab: Utforskande samtal, Integrativ psykosomatisk terapi och och Psykosomatisk fysioterapi delar en gemensam grund, vilken är att vi som människor är:
 • Förkroppsligade: Vår kropp är en biologisk organism som ständigt står i ett relaterande flöde med den fysiska världen - och således med andra människor och andra kännande varelser. Kroppen är vårt medium för att navigera i världen. Den upplevda kroppen är vårt medium att erfara oss själva. Här gestaltar sig våra känslor, våra önskningar, vår längtan och livfullhet i form av energimässiga rörelser som är möjliga att direkt erfara i vårt inre fenomenologiska fält.

 • Relationella: Människor är i grunden djupt relationella, vår inre värld byggs upp och formas i mötet med omvärlden och de emotionella band vi skapar med andra. I uppmärksamheten av en annan människa blir det möjligt att utforska andra dimensioner av sig själv än vad som är möjligt på egen hand, där erfarenheter av att bli sedd, hörd och mött är centrala.

 • Närvarande: En kännetecknande aspekt som blir uppenbar när vi utforskar vårt inre fenomenologiska fält är att hela vår upplevlse är hållen i närvaro. Upplevelsen av kropp, tanke och känsla uppstår i fältet av närvaro som aspekter av vår subjektivitet.

 • Existentiella: Människan är i grunden en meningssökande och meningsskapande varelse. Våra erfarenheter organiseras i oss i olika lager; känslor, tankar, minnen som sedan lägger grunden för vår personlighetsstruktur och vårt narrativ om oss själva, och vilken värld det är vi lever i. Sedan lägger vår personlighetsstruktur och vårt narrativ grunden för hur vi tolkar, förstår och organiserar våra erfarenheter. Narrativ, personlighetsstruktur och varseblivning informerar således varandra.